Obchodní podmínky

Zprostředkovatel pro více věřitelů.

1. Smluvní strany

Prodávající - dodavatel

Jméno: Petra Lehárová
Sídlo/bydliště: Plzeň 3, Valcha 33
IČ: 72278285
DIČ: CZ8352081826
Telefon: 608 678 968
Email:baierlova@email.cz
a
Kupující - zákazník

2. Předmět koupě

Předmětem koupě je zboží prodávajícího, které kupující objednal prostřednictvím el. obchodu

3. Cena zboží

Cena předmětu koupě odpovídá ceně uvedené na stránkách el. obchodu a kupujícím byla akceptována
zasláním objednávky.

4. Platební podmínky

Kupující je povinen uhradit 50% zálohu na zboží. Výše zálohy (částka) je vypočtena z ceny výrobku a je
uvedena v přiložené zálohové faktuře.
Zbývající část ceny za zboží uhradí kupující při převzetí zboží.
Pokud kupující neuhradí při převzetí zboží zbývající část ceny výrobku, nebude mu zboží předáno. Zboží
bude ponecháno u dodavatele max. po dobu 14-ti dnů od data neúspěšného předání zboží. Náklady
vzniklé na opakovanou dopravu hradí kupující. Pokud kupující nepřevezme zboží v dohodnutém
náhradním termínu nebo neprojeví zájem o náhradní řešení, záloha propadá ve prospěch prodávajícího.

5. Dodací podmínky, způsob dodání

Dodací lhůta je 4-8 týdnů od data uhrazení zálohové faktury ve výši 50% z ceny zboží. Dopravu zboží
provede dopravní společnost nebo prodávající na místo dodání určené kupujícím v objednávce.

6. Záruční lhůta

Prodávající poskytuje kupujícímu záruční lhůtu dle specifikací jednotlivých výrobků od data dodání.
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku.

7. Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném
znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

8. Osobní údaje

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v
souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy.
Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit,
případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů
vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou
adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

9. Ostatní

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně
spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.
Smlouva a otázky související se řídí českým právem.
Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.